Wielerclub
Midden Limburg

Privacy Policy WCML

Privacy Policy Wielerclub Midden Limburg (WCML)

 WCML hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WCML houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

           Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

           Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

           Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als WCML zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In deze Privacy Policy is beschreven:

1.     Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

2.     Verwerking van persoonsgegevens van Leden.

3.     Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

4.     Minderjarigen

5.     Bewaartermijn

6.     Beveiliging

7.     Rechten omtrent uw gegevens

8.     Klachten

9.     Vragen

1 Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door WCML verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

               Uitvoering geven aan de vrijwilligers-overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

               De vrijwilligers-overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan WCML de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

               Voornaam

               Tussenvoegsel

               Achternaam

               Telefoonnummer

               E-mailadres

               Bewijs van goed gedrag

 

Uw persoonsgegevens worden door WCML opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

               Gedurende de periode dat men een vrijwilligers-contract heeft + 3 maanden.

 2 Verwerking van persoonsgegevens van Leden.

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door WCML verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

               Uitvoering geven aan de ledenadministratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

               De ledenadministratie

Voor de bovenstaande doelstelling kan WCML de volgende persoonsgegevens van u vragen:

               Voornaam;

               Tussenvoegsel;

               Achternaam;

               Telefoonnummer;

               E-mailadres;

               Geboortedatum;

               Medische gegevens;

 

Uw persoonsgegevens worden door WCML opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

               Gedurende de periode dat men lid is van WCML + 3 maanden.

 3 Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees.

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door WCML verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

               Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

               Het inschrijvings formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan WCML de volgende persoonsgegevens van u vragen:

               Voornaam;

               Tussenvoegsel;

               Achternaam;

               E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door WCML opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

               Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

4 Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5 Bewaartermijn.

WCML bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6 Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

               Alle personen die namens WCML van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

               We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

               We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

               Wij maken veilige back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

               We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

               Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7 Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8 Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9 Vragen.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

WCML

Korenbloemstraat 3

6051 KH Maasbracht

E-mail:secretariaat@wielerclubmiddenlimburg.nl

Sponsor in beeld

https://www.wielerclubmiddenlimburg.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.wielerclubmiddenlimburg.nl/wp-content/themes/trendpress